AİLE HEKİMLİĞİ 31. EK YERLEŞTİRMESİ HAKKINDA

KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 26/08/2013 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN  AİLE HEKİMLİĞİ 31. EK YERLEŞTİRMESİ HAKKINDA

            Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından İlimizde uygulanan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması kapsamında münhal birimler için yapılacak yerleştirme işlemi 26/08/2013 tarihinde Konya Meram Eğim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda saat 16:00 da komisyon huzurunda yapılacaktır.

            Başvurular 07/08/2013 tarihinde başlayıp, 14/08/2013 tarihi mesai bitimine kadar devam edecektir. Başvuruda bulunmak isteyenler, bağlı bulundukları Toplum Sağlığı Merkezlerine Gelen Evrak Kayıt’a kayıt edilmiş olarak elden,  aşağıda istenen belgelerle birlikte başvurabileceklerdir.

İSTENEN BELGELER

          - Aile Hekimi Rapor Durumu Formu; Aile hekimleri 25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütleri ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar bölümünün 15. Madde beşinci Fıkrası “ Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz. Bu nedenle; aile hekimlerinden müracaat edenlerin evraklarına “ Aile Hekimi rapor durumu” formu eklenmelidir. Belge ve beyanlarda yanlışlık tespit edilmesi durumunda gerekli işlemler yapılacak olup Aile Hekimi sözleşme imzalasa bile sözleşmesi iptal edilecektir.

- www.konyahalksagligi.gov.tr web adresinden alınacak başvuru dilekçesi

            - İlk defa Aile Hekimliği yerleştirmesine başvuranlar için, Aile hekimliği 1. aşama uyum eğitimi sertifikasının kurum amirince “Aslı Gibidir” olarak onaylanmış fotokopisi (Aile Hekimi Uzmanları hariç)

 

            - www.yenipbs.saglik.gov.tr adresinden alınacak olan hizmet puanı detaylarını gösteren, dilekçe sahibi tarafından adı soyadı ve hizmet puanına itirazının olmadığı belirtilerek imzalanmış belge.(Hizmet puanına itiraz edecek olan hekimlerin İnsan Kaynakları Şubesi Bilgi işlem istatistik birimi ile iletişime geçerek başvuru tarihi bitimine kadar itirazlarını sonuçlandırmış olmaları gerekmektedir.)

            -   Üzerine ne için kullanılacağı yazılan geçerli bir kimlik belgesi fotokopisi

            - Kurumlarından alınacak olan aile hekimi olmalarına ve ücretsiz izinli sayılacaklarına onay verildiğine dair muvafakat yazısı ( Şartlı muvafakat yazıları geçerli sayılmayacaktır. Kurumlarına yazacakları dilekçe örneği www.konyahalksagligi.gov.tr web adresinde aile hekimliği duyurularda yer almaktadır.)

            -  Doğum sonrası ve askerlik sonrası başvuru yapan hekimleri için verecekleri durumlarını belirten dilekçe (Örnek www.konyahalksagligi.gov.tr web adresinde aile hekimliği duyurularda yer almaktadır.)

            -      Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 05/11/2012 tarih 929 sayılı yazısında belirtilen;

1-)Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olmak üzere müracaat eden personel, kurumlarınca muvafakat verilmesi halinde yerleştirme işlemine alınacaktır.

2-)Halen sözleşmeli aile hekimi/aile sağlığı elemanı olarak görev yapan ve zımni olarak aile hekimliği uygulamasına geçmesi için muvafakat verilen personelin mevcut durumları sözleşmeli olduğu müddetçe ve sözleşme yenilenirken de korunacaktır.

3-)Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları  kadrolarında çalışan aile hekimliği uzmanı hekimlerin aile hekimliğine geçişlerine muvafakat verilmiş olup bu hekimlerin aile hekimliğine başvurularında ayrıca muvafakat verilmesi aranmayacaktır. Tıp fakültesi mezuniyeti üzerinden en az 25 yıl geçmiş diğer uzman hekimlere muvafakat verilip verilmeyeceğine kadrosunun bulunduğu kurumun teklifi üzerine ilgisine göre Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı veya Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce karar verilecektir. Bunların dışındaki uzman hekimlere ise muvafakat verilmemiştir. (26/03/2013 tarih 34050 sayılı yazı)

4-)4924 sayılı Kanuna tabi olarak görev yapan sözleşmeli personel , sadece pozisyonunun vize edildiği ilçe sınırları içindeki aile hekimliği birimleri için sözleşme imzalayarak aile sağlığı elemanı olabilecektir.

5-)3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler ( aile hekimliği uzmanları dahil), sadece kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçeden daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebileceklerdir. (26/03/2013 tarih 34050 sayılı yazı)

6-)Aile hekimi olmak isteyen pratisyen hekimler ile aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasına geçmek isteyen personel için ilin hizmet ihtiyacı göz önünde bulundurularak muvafakat verilip verilemeyeceğine, personelin kadrosunun bulunduğu kuruma göre İl Sağlık Müdürlüğü , Halk Sağlığı Müdürlüğü veya Kamu Hastane Birliği genel sekreterliğince karar verilecektir. (26/03/2013 tarih 34050 sayılı yazı) (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kadrolarında bulunanlar için muvafakata gerek yoktur.)

7-)Aile Hekimliği uygulamasında görev almak için başvuruda bulunanlar arasında hizmetin ifasından kaynaklı veya hekimlik mesleğiyle bağdaşmayan suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (a) bendinin 5 inci fıkrasına göre adli yönden incelemesi devam eden ve bu nedenle de aile hekimliği uygulamasında göerv almasında sakınca bulunan personelin dosyaları Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna gönderilerek, Kurumca muvafakat verilmesi halinde yerleştirmeye alınacaktır.

8-) Bu madde yürürlükten kaldırıldı.(26/03/2013 tarih 34050 sayılı yazı)

9-) 28/03/2011 tarihli ve B.10.0.THS.0.20.00.01/11017 sayılı yazı yürürlükten kaldırılmıştır.”   

Maddelerine istinaden www.konyahalksagligi.gov.tr adresinden alınan muvafakatname ilgili hekimler tarafından doldurulup, kadrosunun bulunduğu kuruma onaylatılacaktır.

 

            Toplum Sağılığı Merkezleri de tüm başvuru evraklarını  15 Ağustos 2013 tarihi mesai bitimine kadar Gelen Evrak Kayıt'a kayıt edilmiş olarak Halk Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimliği Uygulama Birimine elden teslim edeceklerdir. Posta ve internet yolu ile müracaat kabul edilmeyecektir.

           Adayların, hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. geçerli bir mazereti nedeniyle noterden yerleştirme işlemine müracaat yetkisi dahil vekaletname alan vekilleri başvuru dilekçesi verebilirler.

          Atamalar Yönetmelik’ te belirtilen hizmet puanı esaslarına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda kamu hizmetine başlama tarihleri esas alınacaktır.

27.12.2011 tarih ve 38715 sayılı Bakanlık Yazısı gereği; 

          Aile Hekimliği Ek Yerleştirmelerinde ilk defa Aile Hekimi olan ya da yerleri değişen Aile Hekimleri; ayrıldıkları veya yeni sözleşme imzaladıkları Aile Sağlığı Merkezindeki demirbaş ile ilgili katılım ve her türlü işlemlerini ilgili Aile Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi ve yönetimi ile yürütürler. Aile Sağlığı Merkezine yeni katılan Aile Hekimlerinin, yerini boşaltan Aile Hekimi ve diğer Aile Hekimlerine O Aile Sağlığı Merkezinin karar defterinde ispatlanmış olan demirbaş ve benzeri harcamalar için demirbaşın maliyet ömrüne eşit olarak dağıtılıp bulunan amortisman payı düşülerek ve yahut varsa hurda değeri düşülerek ödeme yapması gerekmektedir. Ancak eski Aile Hekiminin yaptığı harcamalar taşınır özellikte ise bu Aile Sağlığı Merkezinde çalışan diğer Aile Hekimleri ile anlaşması doğrultusunda malzemelerini geri alması da söz konusu olabilecektir.

             Ek yerleştirme ile 26 Ağustos 2013 tarihinde yerleşen Aile Hekimleri sözleşmelerini 02 Eylül 2013  tarihinde göreve başlayacak şekilde imzalayacaklardır.

Yapılacak olan ek yerleştirme işlemi 25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine ve Sağlık Bakanlığının 04/06/2010 tarih ve 26419 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği Uygulamaları ile ilgili yazısına istinaden yapılacaktır. 

            Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 05/11/2012 tarih 929 sayılı “ Aile Hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri” konulu yazısında(Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 26/03/2013 tarih 34050 sayılı aile hekimliğine geçişte muvafakat işlemleri konulu yazısı) belirtildiği şekilde muvafakat işlemleri yapılacaktır.

           Konya İli Aile Hekimliği ek yerleştirme ile ilgili her türlü form, tablo, duyuru vb. bilgilendirmeler Müdürlüğün web adresinde ilan edilecek ve sürekli güncellenecektir. Bu sayfadan yapılan tüm duyuru ve işlemler ilgililere tebliğ sayılacaktır.

Yerleştirme işleminde;

1. Sırada (a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri: bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir. Aile Hekimi iken askerlik nedeni ile sözleşmesini usulünce sona erdirenler terhis tarihinden itibaren bir ay, Aile Hekimi iken doğum nedeniyle sözleşmesini usulünce sona erdirenler doğum nedeniyle kullandıkları ücretli izin süresinin bitimi tarihinden başlayarak bir yıllık süre içinde müracaatları üzerine, ayrılmadan önce çalıştıkları ilde, 25/01/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütleri ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar çerçevesinde Aile Hekimi olarak başlatılacaklardır. Müracaat formlarına askerlik terhis belgesi, doğum raporu, doğum sonrası ücretsiz izin onayları ve ücretsiz izin dönüşü kamu görevine başlayış yazılarının eklenmesi gerekmektedir.

2. Sırada (b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları. (Aile Hekimi Uzmanları grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bununla birlikte dört (dahil) - altı (dahil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, altının üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak bir alt gruptan hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir. )

3. Sırada (c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, yargı kararının uygulanması nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamında mazeret nedeni ile naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olanlar.

4. Sırada (d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

Münhal aile hekimliği pozisyonlarından, birinci fıkra çerçevesinde iki yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirme yapılamamış pozisyonlara, Kurum tarafından ilan edilmek suretiyle, diğer illerde sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar arasından yılda asgari üç kez olmak üzere yerleştirme yapılır. Bu pozisyonlara yerleşmek isteyenler, tercih yaparak müracaatta bulunur. Kurum tercih sırasına bakmaksızın aşağıdaki öncelik sıralamasına uymak kaydıyla hizmet puanına göre yerleştirme işlemini tamamlar. Hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır. Tercih sıralamasının aynı olması durumunda ise toplam sözleşmeli aile hekimliği süresi fazla olan öncelikli olarak yerleştirilir. Yerleştirme işlemini müteakip 15 gün içerisinde yeni pozisyonlarda başlayış yapılır. İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.

 Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin yerleştirilmeleri: Yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen aile hekimliği pozisyonlarının doldurulamaması halinde Valilik kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimi olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan sayıyı belirleyerek Kurumdan talepte bulunur. Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile pozisyon adedi belirlenir. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyıp kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin başvuruları alınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler de dâhil edilerek hizmet puanları hesaplanır. Bu hizmet puanı sadece aile hekimliği ilk yerleştirme ve nakillerinde geçerlidir. Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin yerleştirilmeleri birinci fıkranın (b) ve (d) bendine göre yapılır.

a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları.

b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar.

Aile hekimleri 25/01/2013 tarih ve 28539 sayılı resmi gazetede yayınlanan aile hekimliği uygulama yönetmeliğinin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütleri ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar bölümünün 15. Madde ikinci Fıkrası “ Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.” hükmü mevcuttur. Bu hükme göre Kurumumuz dışındaki kurum ve kuruluşlardan aile hekimliği yerleştirmesine katılmak isteyen hekimler muvafakatleri ile birlikte başvuru yapacaklardır. Kurumumuz kadrolarında çalışan hekimler ise ön başvurularını yapacak ilgi genel yazımıza göre muvafakati verilenler kesin başvuru yapmış sayılarak yerleştirme listesine alınacaklardır. Bu usul ilimizde boş veya boşalan pozisyon yerleştirmelerinde de aynı şekilde uygulanacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.                          

                                                                                Uzm.Dr.Lütfİ Saltuk DEMİR

                                                                                   Halk Sağlığı Müdürü

 

 

31. Ek yerleştirme Belgeler

31_ek_yerlestirme_munhal_pozisyonlar

 

Horozluhan Mahallesi A. Basri Sk. No:4
42040 Selçuklu / KONYA

Latest Updates

posted on December 20, 2015

posted on December 21, 2015

Location